SKULPTURVANDRING søndag 2. sept. kl. 13.00

 Bildet kan inneholde: 1 person, står, forsamling, tre og utendørs

 

For første gang i Sandefjords historie inviterte Foreningen Gamle Sandefjord alle til å bli med på en byvandring i byen vår med kunst og skulpturer som tema. Vi synes Sandefjord er en fantastisk flott by som alle kan være stolte av.

 

I byen har vi også en mengde kunstverk og skulpturer som vi i en travel hverdag kanskje ikke legger merke til. De fleste av disse kunstverkene har kjente kunstnere laget og kunstverkene har sin egen historie.

 

Det ble en fin vandring da været var strålende, og Trine Holthe guidet oss flott gjennom hele vandringen. 

 

Myradagen 2018

Myradagen lørdag 25. august

Det ble en kjempeflott dag, været var fantastisk og det kom masser av folk.

Vi må bare beklage at vi gikk tom for rømmegrøt alt for tidlig.

En stor takk til alle utstillerne.

Og en kjempestor takk til alle dere som var med på gjennomføringen.

DET HISTORISKE SANDEFJORD

Foreningen Gamle Sandefjord har vært med på å lage en publikasjonen som presenterer 19 ulike historiske lag og foreninger i nye Sandefjord kommune.

Presentasjonen er tilgjengelig hos foreningene og på biblioteket.


LES Presentasjonen DET HISTORISKE Sandefjord her

Årsrapport Øvre Myra 2017

ÅRSMELDING fra HUSSTYRET 2017 

Husstyre: 

Fra FGS:  Lars Ove Strat      

HS  :        Kåre Hvidsten

                Svein Holtedahl     leder/kasserer

 

Husstyret har hatt 3 arbeids/styremøter og deltatt i fellesmøter vår og høst med eierforeningene Sandar Historielag og Foreningen Gamle Sandefjord

 

Organisering

 I tillegg til husstyret er vedlikehold og drift i 2017 organisert med en tilsynsgruppe og vedlikeholdsgruppe. Dette har fungert tilfredsstillende sist år. 

Husstyret har overordnet ansvar for økonomi, drift og vedlikehold av husmannsplassen Øvre Myra.

 

Økonomi

Pr. 31.12.17 viser en egenkapital pr kr. 53.900, en økning (et overskudd) i 2017 på 12.000. Se regnskap.  Husstyret ønsker å opparbeide en buffer på ca. kr. 100 000,- for fremtidig akutte behov til vedlikehold og påkostninger.

Bygningene er relativt godt vedlikeholdt utvendig.

Innvendig slitasje samt tekniske anlegg som elektrisk, sanitæranlegg og ventilasjon eldes og må oppgraderes i årene fremover.

 

Drift

Daglig drift har vært gjennomført v/hjelp av Svein Holtedahl og tilsynsgruppen.

 

Vedlikehold av bygningene blir for det meste utført av vedlikeholdsgruppen. Begge grupper har gjennomført oppgavene på en meget tilfredsstillende måte. Norsk Gjenvinning tar seg nå av vårt avfall og kommer ved behov. En bedre (og billigere?) løsning enn kommunalt hver 3. uke

 

2017

Det er anskaffet nytt kjøleskap til kjøkkenet og det er lagt inn internett/wifi.

Det er lagt duk og steiner under redskap som står ute.

Gulvet er bonet med spesialmiddel og 2 store bjerketrær i tunet er fjernet.

 

Februar 2018

Husstyret

 

Årsmelding 2017

 

 

 

 

Årsmelding for Foreningen Gamle Sandefjord 2017.

 

Antall medlemmer pr. 01.01.18  er 163   (pr. 01.01.17: 190) 

 

Organisasjonen

 

Det ble på årsmøte 2017 ikke valgt noen leder. Styret har derfor dette året operert med en flat struktur. 

 

Styret har bestått av       Wenche Nyberg                          

                                               Wenche Ingrid Østby Nilsen

                                               Wenche Hvidsten Girlando

                                                Kirsten Wang Henriksen 

                                       Per Olaf  Skar 

 

                                       Lars Ove Strat 

       

 Regnskapsfører              Miki Regnskap

 Revisor                          Atle Sandberg                                  

 

 HVA HAR SKJEDD I 2017.

 Årsmøtet:

 

Årsmøtet i Foreningen Gamle Sandefjord 2017 ble på holdt Øvre Myra onsdag 22. februar kl. 19.00.

Bevaringsprisen for 2016 gikk til Torill og Tor Mæland for Sverstadveien 45.

 

Foreningen Gamle Sandefjord sitt bilde.

 Dette er en arkitekttegnet enkel funkis enebolig fra 1947.

 Bygningen var opprinnelig i betong men for å få en mer tidsmessig isolering ble boligen tilleggsisolert og kledd med liggende panel i 1989.

 Gjennom en forbilledlig oppgradering har boligen fortsatt beholdt sitt utseende av å være en verdifull representant for funkisstilen her i Sandefjord.


Torunn Årset var kveldens foredragsholder med tema «Den nye kommunens organisering i forhold til plan- og bevaringssaker».

Etter kommunesammenslåingen mellom Andebu, Stokke og Sandefjord jobbes det nå med en ny kommuneplan som vil være klar i 2018 - 2019, men foreløpig gjelder de gamle planene for de tidligere tre kommunene.

Det var åpenhet for at foreninger som FGS kunne være med ved innspill til de nye planene. Noe vi også er i gang med.

En god kommune kan ikke skapes fra rådhuset alene var et av punktene.

 

Vi deltok på Innflyttertreff 4. februar 2017.

Vi hadde stand i Hjertnes foajeen.

 

Hadde fellesmøte med Sandar Historielag 15. mars.

Her møtes de nye styrene i Sandar Historielag og Foreningen Gamle Sandefjord.

Fellesoppgaver som dugnad og Myra dagen var tema.

 

Dugnad.

Våren startet med dugnad på Øvre Myra torsdag 20. april.

(Her er alle velkomne til å delta.)

 

17 mai.

Vi bidro med vektere til togene på 17. mai.

Tron Kløw og Morten Ertsås stilte.

 

Møter med Lokalhistoriske lag i «nye»  Sandefjord.

Her har det vært mange møter og vi har vært invitert til både Andebu og Stokke. Sammen er vi i ferd med å lage en brosjyre som skal presentere alle historiske lag i den nye kommunen.

 

Myra dagen lørdag 26. aug.

Dette er et tradisjonelt samarbeid med Sandar Historielag.

Det er mye forberedelser og jobb for å få gjennomført denne dagen.

Vi retter en stor takk til alle som bidro.

 

Hadde fellesmøte med Sandar Historielag 18. oktober.

Her så vi på økonomisk status for Øvre Myra og hva som må gjøres med byggninger og uteområder.

 

Åpent møte med Terje Gansum 22. november 2017.

Foreningen spurte seg hva vi må tåle å miste av gammel bebyggelse, til fordel for en sunn og bærekraftig utvikling, og inviterte leder av Vestfold Fylkeskommune – seksjon Kulturarv, Terje Gansum til å foredra over disse dilemmaer.

Terje Gansum

Gansum tok utgangspunkt i de norske kulturmyndighetenes prioriteringer og vurderinger, og trakk linjene fra nasjonale føringer, til de harde, lokale realiteter, der Foreningen Gamle Sandefjord har sin arena.

 

SAKER/UTTALELSER DET HAR VÆRT JOBBET MED:

Sperrekvartalet:  Her har det ikke vært så mye aktivitet i 2017.

Foreningen har tidligere engasjert seg både ved uttalelse til kommunen og flere avisinnlegg mot planene som ble varslet for kvartalet.

Det var god respons på Facebook siden som ble laget.

 

Bryggeområde ( Carlsen kvartalet ): Vi har fått tilgang til foreløpige planer. Saken jobbes med nå.

 

Grans bryggeri: Det vi ønsket ble ivaretatt og utbyggingen ser bra ut.

 

Oppstart av detaljreguleringsarbeid for Prestegårdsveien 1 B og Gokstadveien 1.

Foreningen har i sin uttalelse til kommunen påpekt at Prestegårdsveien 1B er av stor lokal betydning og må bevares. Vi håper Gokstadveien 1 også blir bevart.

 

 Forsmannsenteret. Foreningen har uttalt seg til kommunens planer.

Vi påpeker at den foreslåtte nye blokkbebyggelsen mot den bevaringsverdige småhusbebyggelsen mot Sverres gate vil ødelegge bomiljøet her.

Det har nå lenge vært stille om denne saken, men vi følger den videre.


Halvorsens planer på Hvidts Plass:

Her har det skjedd lite i 2017, men den er kommet opp på nytt i 2018.

FGS sendte uttalelse til varsel om regulering hvor vi påpeker de uheldige konsekvensene av en bit for bit planlegging som kommunen legger opptil.

Foreningen vil følge opp saken og prøve å påvirke til løsninger som sikrer bevaring av Hvidts Plass som et av byens mest spennende byrom.

Både planene for Sperrekvartalet og Halvorsen slik de så langt foreligger, kan endre totalt det bevaringsverdige miljøet her.

 

Trafo kiosk.

Vi samarbeider med Rukla Borettslag om trafo kiosken i Lundenveien, som er veldig forfalt. Vi jobber videre med å få denne restaurert.

 

Veileder for bevaring av hus.

En egen gruppe jobber med dette.

 

Jassbandet Speed.

Som et eksempel på litt rare saker vi får spørsmål om, fikk vi en henvendelse om vi hadde noen opplysninger angående jassbandet Speed. Wenche Girlando tok kontakt med Kjell Børresen om dette. Han kjente godt til Speed da hans far hadde vært med der. Informasjon er formidlet videre.

 

Styremøter:

Vi har hatt 11 ordinære styremøter og hatt oppe 50 saker.

 

ØKONOMI

Viser da til eget fremlagt regnskap.

 

TAKK TIL MEDLEMMENE.

Styret vil takke alle medlemmene som på ulike måter har bidratt til å løse de oppgaver som foreningen har vært engasjert I.

Vårt ønske er at alle medlemmer involverer seg i foreningen, og blir med på dugnader og andre oppgaver.

 

MEDLEMSVERVING:

Styret ønsker å øke interessen for FGS også blant yngre mennesker.

Vi oppfordrer også alle til å styrke foreningen og skaffe nye medlemmer i løpet av året.

 

Sandefjord 28. februar 2018

Lars Ove Strat

Sekretær

 

Årsmøte Foreningen Gamle Sandefjord 2018

 

Årets årsmøte for Foreningen Gamle Sandefjord ble avholdt på Øvre Myra 28.2.2018..
 
Foredragsholder Kristen Grieg Bjerke fra Fortidsminneforeningen holdt et glimrende innlegg om hva hans forening brenner for. 

Foreningens Bevaringspris for året 2017 gikk til Røde Kors for flott og nennsom restaurering av det gamle "Lasarettet". 

 

Foreningen Gamle Sandefjord sitt bilde.
 
 

Årsmelding ligger under fane Om oss Årsmelding 2017    www.gamlesandefjord.no/index.php/arsmelding-2017

Gamle hus i rivende utvikling

Onsdag 22. November var Terje Gansum på Øvre Myra Schanckesgt 24. 

Foreningen Gamle Sandefjord hadde inviterer til foredrag om bevaring og bærekraftig byutvikling.

I en tid hvor byen er under stadig press fra både private og kommunale utbyggere, kan det være mange planer og byggeprosesser Foreningen Gamle Sandefjord kunne ønsket å jobbe aktivt med, men som må prioriteres vekk til fordel for de aller viktigste i forhold til foreningens grunnleggende formål, om bevaring av byens viktigste, bygningsmessige kulturarv.

Foreningen spurte seg derfor om hva vi må tåle å miste av gammel bebyggelse, til fordel for en sunn og bærekraftig utvikling,og inviterte leder av Vestfold Fylkeskommune – seksjon Kulturarv, Terje Gansum til å foredra over disse dilemmaer.

Gansum tok utgangspunkt i de norske kulturmyndighetenes prioriteringer og vurderinger, og trakk linjene fra nasjonale føringer, til de harde, lokale realiteter, der Foreningen Gamle Sandefjord har sin arena.

 

Terje Gansum

Terje Gansum er utdannet arkeolog med magistergrad og doktorgrad, og er en ettertraktet foredragsholder. Han underviser bl.a. som gjesteprofessor ved universitetet i Wien.

Han er virksomhetsleder for kulturarv i Vestfold fylkeskommune.

Han er også kjent som en av de sentrale ved tilbakeføringen av skjelettrestene til Gokstadhaugen.

Det ble et meget interessant foredrag og en god dialog med de fremmøtte.

 

Myradagen lørdag 26. august

Myradagen lørdag 26. august

Årets Myradag ble som tradisjonen er arrangert siste lørdag i august på husmannsplassen Øvre Myra, Schanchesgt. 24.

Arrangementet er et samarbeid mellom eierforeningene Sandar Historielag og Foreningen Gamle Sandefjord. 

Det var

 • salg av rømmegrøt og vafler
 • marked med salg av brød, honning, tekstiler m.m.
 • lefsebaking med salg
 • kakelotteri
 • eplepressing med smaksprøver
 • salg av en del fine, nyttige, gamle ting
 • underholdning
 • omvisning i bolighuset og i vognskjulet.

Takk til alle som kom og alle som stilte opp som utstillere og medhjelpere. 

 

Årsmelding fra Hustyret 2016

 

 

 

 

 

ÅRSMELDING fra HUSSTYRET 2016

 

 

 

Husstyre:

 

Fra FGS:  Kjell Berge             leder

 

 • HS  : Anne Lise Løve      sekretær

 

                 Svein Holtedahl     kasserer

 

Husstyret har hatt 6 arbeids/styremøter og deltatt i fellesmøter vår og høst med eierforeningene Sandar Historielag og Foreningen Gamle Sandefjord

 

 

 

Organisering

 

I tillegg til husstyret er vedlikehold og drift i 2016 organisert med en tilsynsgruppe og vedlikeholdsgruppe. Dette har fungert tilfredsstillende sist år. 

 

Husstyret har overordnet ansvar for økonomi, drift og vedlikehold av husmannsplassen Øvre Myra.

 

 

 

Økonomi

 

Pr. 31.12.16 innestående på bank – kr.  45 000,-      Se regnskap

 

Husstyret ønsker å opparbeide en buffer på ca. kr. 100 000,- for fremtidig akutte behov til vedlikehold og påkostninger.

 

Bygningene er relativt godt vedlikeholdt utvendig.

 

Innvendig slitasje samt tekniske anlegg som elektrisk, sanitæranlegg og ventilasjon eldes og må oppgraderes i årene fremover.

 

 

 

Drift

 

Daglig drift har vært gjennomført v/hjelp av Svein Holtedahl og tilsynsgruppen.

 

Vedlikehold av bygningene blir for det meste utført av vedlikeholds gruppen. Begge grupper har gjennomført oppgavene på en meget tilfredsstillende måte.

 

 

 

 

 

Utførte arbeider i 2016

 

Største oppgaven i år var Vognskjulet som ble kledd innvendig med panel.

 

I jubileumsåret (50 år) til Sandar historielag ble Vognmannsutstillingen

 

klargjort og innviet. Vogner, kjerrer og annet utstyr ble plassert/hengt opp med tekst og bilder. Tanken er at vognmannsutstillingen bør brukes – mulig som en liten inntektskilde – ved forskjellige anledninger.

 

Vi bør vise folk hva vi har fått til.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av andre oppgaver er utført:

 

 

 

 • Malt vinduer utvendig i våningshus.

 • Renset stoler på låven.

 • Maurangrepet er så langt under kontroll.

 • Setning ved sydøstre hjørnet av låven er pukket og fylt igjen. 

 • Det er solgt gamle dører for ca. kr. 700,-

 • Ferdigstillelse av vognmannssamlingen.

 • Reparert og malt gjerde ved kjøkkeninngangen.

 

 

 

 

 

Planlagte oppgaver:

 

 • Stuegulvet i våningshuset rengjøres og grønnsåpe vaskes.

 • Vindu i gavlen på våningshus mot nord bør repareres.

 • Ventil i kjeller på våningshus.

 • Sette loftet på våningshuset i bedre stand. F.eks. nytt gulv i det første rommet. Kanskje male i soverommet .  Dette med tanke på at lettere formål kan lagres.

 • Stor vev i våningshus byttes ut med en mindre vev.

 • Limtredrager i vognskjulet forsterkes.

 • WC dame og herre – bør kanskje males – evt. flises.

 • Kontrollere og rengjøre ventilasjon/avtrekksanlegg.

 • Fikse på hageport.

 • Bedre og tryggere plassering av redskap som står ute. F.eks. legge duk og  steiner som redskapen kan plassers på.

 • Alle kjerrehjulene må inn i vognskjulet om vinteren.

 • Rydding av masser ved komposten. Vi har naboer tett på og vi bør holde denne delen av hagen mer i orden.

 • Bedre markedsføring av Øvre Myra. Øke leieinntektene.

 • Det har vært vurdert planer for mer lagerplass – eventuelt et lite påbygg – til oppbevaring av hagemøbler. Fordi disse tar opp mye plass i selve skjulet.

 

 

 

Februar 2017

 

 

 

Husstyret

 

Årsmelding 2016

 

 

 

 

Årsmelding for Foreningen Gamle Sandefjord 2016.

 

 

 

Antall medlemmer pr. 01.01.17 er 190   (pr. 01.01.16: 221)

 

 

 

Organisasjonen

 

 

 

Leder                              Lars J Nicolaysen

 

 

 

Nestleder                        Bjørn Lie

 

Kasserer                         Wenche Nyberg

 

Sekretær                         Lars Ove Strat

 

 

 

Styremedlemmer           Trygve Sandvik                               

                                             Wenche Hvidsten Girlando                                  

 

                  

 

Varamedlemmer            Arve Austad

                                             Wenche Ingrid Østby Nilsen

 

 

 

Regnskapsfører              Miki Regnskap

 

 

 

Revisor                          Atle Sandberg                                  

 

 

 

Husstyre                        Kjell Berge

                                            Haakon Berg Jenssen

 

                                      Øyvind Gundersen

 

                                      Arild Jønsson

                                            Karin Holsvik

 

 

 

Valgkomite                   Atle Sandberg

 

                                      Lars J Nicolaysen

 

 

 

Sigurd Dahl ble valgt inn i styret på årsmøtet, men ba om å få trekke seg p.g.a. familie situasjonen.

 

Wenche Ingrid Østby Nilsen kom inn som erstatter.

 

 

 

 

 

HVA HAR SKJEDD I 2016.

 

 

 

Årsmøtet:

 

Årsmøtet i Foreningen Gamle Sandefjord 2016 ble på holdt Øvre Myra onsdag 24. februar kl. 19.00..

 

Bevaringsprisen for 2015 gikk til Bent Hamer for Høyåsveien 24.

 

Den ble veldig godt mottatt.

 

 

 

 

 

Bevaring: Slik ser det flotte huset til Bent Hamer ut fra inngangsporten mot Høyåsveien på Presthagen. Foto: Wenche Girlando

 

 

 

 

 

 

 

Audun Tjomsland var kveldens kåsør med tema «Høyt spill om Torp».

 

Her ble vi tatt med på en reise helt fra planlegging av Torp flyplass frem til i dag.

Både den militære og den sivile aktivitet ble belyst.

Noen tanker om fremtiden og tilknytting til jernbanen ble også luftet.


 

 

 

 

SAKER/UTTALELSER DET HAR VÆRT JOBBET MED:

 

Sperrekvartalet:  Foreningen har engasjert seg både ved uttalelse til kommunen og flere avisinnlegg mot planene som ble varslet for kvartalet.

 

Det var god respons på Facebook siden som ble laget.

 

 

 

Bryggeområde ( Carlsen kvartalet ): Vi har fått tilgang til foreløpige planer.

 

 

 

Stickler: De kontaktet oss og ønsket å få innspill fra FGS i forbindelse med planlagt utbygging av Stickler kvartalet. Lars J. var med på befaring.

 

 

 

Oppstart av detaljreguleringsarbeid for Prestegårdsveien 1 B og Gokstadveien 1.

 

Foreningen har i sin uttalelse til kommunen påpekt at Prestegårdsveien 1B er av stor lokal betydning og må bevares.

 

Gokstadveien 1 kan vi godta at rives.

 

 

 

Forsmannsenteret. Foreningen har uttalt seg til kommunens planer.

 

Vi påpeker at den foreslåtte nye blokkbebyggelsen mot den bevaringsverdige småhusbebyggelsen mot Sverres gate vil ødelegge bomiljøet her.

 

Vi tar vare på det som genereres av papirer om saken og følger den videre.

 

 

 

Halvorsens planer på Hvidts Plass:

 

I tillegg til åpent møte 2. november, har foreningen sendt uttalelse til varsel om regulering hvor vi påpeker de uheldige konsekvensene av en bit for bit planlegging som kommunen legger opptil.

 

Foreningen vil følge opp saken og prøve å påvirke til løsninger som sikrer bevaring av Hvidts Plass som et av byens mest spennende byrom.

 

Både planene for Sperrekvartalet og Halvorsen slik de så langt foreligger, kan endre totalt det bevaringsverdige miljøet her.

 

 

 

Veinavn i nye Sandefjord.

 

Ved kommune sammenslåingen av Stokke Andebu og Sandefjord er det gater i Sandefjord som må bytte navn.

Wenche Nybergs forslag Hulderveien til Vetteveien og Briskeveien til Einerveien kom med.

 

 

 

Vestfoldmuseenes strategiplan:

 

Vi har vært høringsinstans.

 

 

 

Restaureringen av bildene som nå er gjort på låven på Øvre Myra.

 

Dette er vårt bidrag til Sandar Historielags 50 år markering.

 

 

 

17 mai.

 

Vi bidro med vektere til togene på 17. mai.

 

 

 

Veiledning for bevaring av hus.

 

En egen gruppe jobber med dette.

 

 

 

Gangbroa over Peder Grøns gate er blitt fjernet.

  

 

 

MØTER:

 

 

 

Årsmøtet i Foreningen Gamle Sandefjord 2016 ble på holdt Øvre Myra onsdag 24. februar kl. 19.00.

 

 

 

Fellesmøte med Sandar Historielag 16. mars.

 

 

 

Dugnad.

 

Våren startet med dugnad på Øvre Myra torsdag 21. april.

 

(Her er alle velkomne til å delta.)

 

 

 

29. mai Møte med Lokalhistoriske lag i i «nye»  Sandefjord.

 

 

 

Myra dagen lørdag 27. aug.

 

Dette er et tradisjonelt samarbeid med Sandar Historielag.

 

Det er mye forberedelser og jobb for å få gjennomført denne dagen.

 

Vi retter en stor takk til alle som bidro.

 

Det ble en flott dag og været var på vår side denne gangen.

 

 

 

Fellesmøte med Husstyret og Sandar Historielag 21.september 2016.

 

 

 

Åpent møte om planene for utbygging på eiendommen til Halvorsen på Hvidts Plass.

 

 

 

Det var et åpent møte med Hjertnes Eiendom på Øvre Myra 2. november kl.19.00.

 

 

 

 

Det er snakk om et opptrappet bygg på 5-8 etasjer.


 

 

Styremøter:

 

Vi har hatt 11 ordinære styremøter og hatt oppe 60 saker.

 

 

 

 

 

ØKONOMI

 

Viser da til eget fremlagt regnskap.

 

 

 

 

 

Avisoppslag / avisinnlegg.

 

Også i 2016 har Foreningen Gamle Sandefjord fått en del avisoppslag på sine saker.

 

 

 

 

 

Ny adresse for Øvre Myra.

 

Solvangveien bytter navn i forbindelse med kommune sammenslåingen.

 

Øvre Myra får adresse Schanches gate 24.

 

 

 

 

 

TAKK TIL MEDLEMMENE.

 

Styret vil takke alle medlemmene som på ulike måter har bidratt til å løse de oppgaver som foreningen har vært engasjert i.

 

Vårt ønske er at alle medlemmer involverer seg i foreningen, og blir med på dugnader og andre oppgaver.

 

 

 

MEDLEMSVERVING:

 

Styret ønsker å øke interessen for FGS også blant yngre mennesker.

 

Vi oppfordrer også alle til å styrke foreningen og skaffe et nytt medlem i løpet av året.

 

 

 

 

 

Sandefjord 8. februar 2017

 

 

 

Lars Ove Strat

 

Sekretær