Årsmelding fra Hustyret 2016

 

 

 

 

 

ÅRSMELDING fra HUSSTYRET 2016

 

 

 

Husstyre:

 

Fra FGS:  Kjell Berge             leder

 

 • HS  : Anne Lise Løve      sekretær

 

                 Svein Holtedahl     kasserer

 

Husstyret har hatt 6 arbeids/styremøter og deltatt i fellesmøter vår og høst med eierforeningene Sandar Historielag og Foreningen Gamle Sandefjord

 

 

 

Organisering

 

I tillegg til husstyret er vedlikehold og drift i 2016 organisert med en tilsynsgruppe og vedlikeholdsgruppe. Dette har fungert tilfredsstillende sist år. 

 

Husstyret har overordnet ansvar for økonomi, drift og vedlikehold av husmannsplassen Øvre Myra.

 

 

 

Økonomi

 

Pr. 31.12.16 innestående på bank – kr.  45 000,-      Se regnskap

 

Husstyret ønsker å opparbeide en buffer på ca. kr. 100 000,- for fremtidig akutte behov til vedlikehold og påkostninger.

 

Bygningene er relativt godt vedlikeholdt utvendig.

 

Innvendig slitasje samt tekniske anlegg som elektrisk, sanitæranlegg og ventilasjon eldes og må oppgraderes i årene fremover.

 

 

 

Drift

 

Daglig drift har vært gjennomført v/hjelp av Svein Holtedahl og tilsynsgruppen.

 

Vedlikehold av bygningene blir for det meste utført av vedlikeholds gruppen. Begge grupper har gjennomført oppgavene på en meget tilfredsstillende måte.

 

 

 

 

 

Utførte arbeider i 2016

 

Største oppgaven i år var Vognskjulet som ble kledd innvendig med panel.

 

I jubileumsåret (50 år) til Sandar historielag ble Vognmannsutstillingen

 

klargjort og innviet. Vogner, kjerrer og annet utstyr ble plassert/hengt opp med tekst og bilder. Tanken er at vognmannsutstillingen bør brukes – mulig som en liten inntektskilde – ved forskjellige anledninger.

 

Vi bør vise folk hva vi har fått til.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av andre oppgaver er utført:

 

 

 

 • Malt vinduer utvendig i våningshus.

 • Renset stoler på låven.

 • Maurangrepet er så langt under kontroll.

 • Setning ved sydøstre hjørnet av låven er pukket og fylt igjen. 

 • Det er solgt gamle dører for ca. kr. 700,-

 • Ferdigstillelse av vognmannssamlingen.

 • Reparert og malt gjerde ved kjøkkeninngangen.

 

 

 

 

 

Planlagte oppgaver:

 

 • Stuegulvet i våningshuset rengjøres og grønnsåpe vaskes.

 • Vindu i gavlen på våningshus mot nord bør repareres.

 • Ventil i kjeller på våningshus.

 • Sette loftet på våningshuset i bedre stand. F.eks. nytt gulv i det første rommet. Kanskje male i soverommet .  Dette med tanke på at lettere formål kan lagres.

 • Stor vev i våningshus byttes ut med en mindre vev.

 • Limtredrager i vognskjulet forsterkes.

 • WC dame og herre – bør kanskje males – evt. flises.

 • Kontrollere og rengjøre ventilasjon/avtrekksanlegg.

 • Fikse på hageport.

 • Bedre og tryggere plassering av redskap som står ute. F.eks. legge duk og  steiner som redskapen kan plassers på.

 • Alle kjerrehjulene må inn i vognskjulet om vinteren.

 • Rydding av masser ved komposten. Vi har naboer tett på og vi bør holde denne delen av hagen mer i orden.

 • Bedre markedsføring av Øvre Myra. Øke leieinntektene.

 • Det har vært vurdert planer for mer lagerplass – eventuelt et lite påbygg – til oppbevaring av hagemøbler. Fordi disse tar opp mye plass i selve skjulet.

 

 

 

Februar 2017

 

 

 

Husstyret

 

Årsmelding 2016

 

 

 

 

Årsmelding for Foreningen Gamle Sandefjord 2016.

 

 

 

Antall medlemmer pr. 01.01.17 er 190   (pr. 01.01.16: 221)

 

 

 

Organisasjonen

 

 

 

Leder                              Lars J Nicolaysen

 

 

 

Nestleder                        Bjørn Lie

 

Kasserer                         Wenche Nyberg

 

Sekretær                         Lars Ove Strat

 

 

 

Styremedlemmer           Trygve Sandvik                               

                                             Wenche Hvidsten Girlando                                  

 

                  

 

Varamedlemmer            Arve Austad

                                             Wenche Ingrid Østby Nilsen

 

 

 

Regnskapsfører              Miki Regnskap

 

 

 

Revisor                          Atle Sandberg                                  

 

 

 

Husstyre                        Kjell Berge

                                            Haakon Berg Jenssen

 

                                      Øyvind Gundersen

 

                                      Arild Jønsson

                                            Karin Holsvik

 

 

 

Valgkomite                   Atle Sandberg

 

                                      Lars J Nicolaysen

 

 

 

Sigurd Dahl ble valgt inn i styret på årsmøtet, men ba om å få trekke seg p.g.a. familie situasjonen.

 

Wenche Ingrid Østby Nilsen kom inn som erstatter.

 

 

 

 

 

HVA HAR SKJEDD I 2016.

 

 

 

Årsmøtet:

 

Årsmøtet i Foreningen Gamle Sandefjord 2016 ble på holdt Øvre Myra onsdag 24. februar kl. 19.00..

 

Bevaringsprisen for 2015 gikk til Bent Hamer for Høyåsveien 24.

 

Den ble veldig godt mottatt.

 

 

 

 

 

Bevaring: Slik ser det flotte huset til Bent Hamer ut fra inngangsporten mot Høyåsveien på Presthagen. Foto: Wenche Girlando

 

 

 

 

 

 

 

Audun Tjomsland var kveldens kåsør med tema «Høyt spill om Torp».

 

Her ble vi tatt med på en reise helt fra planlegging av Torp flyplass frem til i dag.

Både den militære og den sivile aktivitet ble belyst.

Noen tanker om fremtiden og tilknytting til jernbanen ble også luftet.


 

 

 

 

SAKER/UTTALELSER DET HAR VÆRT JOBBET MED:

 

Sperrekvartalet:  Foreningen har engasjert seg både ved uttalelse til kommunen og flere avisinnlegg mot planene som ble varslet for kvartalet.

 

Det var god respons på Facebook siden som ble laget.

 

 

 

Bryggeområde ( Carlsen kvartalet ): Vi har fått tilgang til foreløpige planer.

 

 

 

Stickler: De kontaktet oss og ønsket å få innspill fra FGS i forbindelse med planlagt utbygging av Stickler kvartalet. Lars J. var med på befaring.

 

 

 

Oppstart av detaljreguleringsarbeid for Prestegårdsveien 1 B og Gokstadveien 1.

 

Foreningen har i sin uttalelse til kommunen påpekt at Prestegårdsveien 1B er av stor lokal betydning og må bevares.

 

Gokstadveien 1 kan vi godta at rives.

 

 

 

Forsmannsenteret. Foreningen har uttalt seg til kommunens planer.

 

Vi påpeker at den foreslåtte nye blokkbebyggelsen mot den bevaringsverdige småhusbebyggelsen mot Sverres gate vil ødelegge bomiljøet her.

 

Vi tar vare på det som genereres av papirer om saken og følger den videre.

 

 

 

Halvorsens planer på Hvidts Plass:

 

I tillegg til åpent møte 2. november, har foreningen sendt uttalelse til varsel om regulering hvor vi påpeker de uheldige konsekvensene av en bit for bit planlegging som kommunen legger opptil.

 

Foreningen vil følge opp saken og prøve å påvirke til løsninger som sikrer bevaring av Hvidts Plass som et av byens mest spennende byrom.

 

Både planene for Sperrekvartalet og Halvorsen slik de så langt foreligger, kan endre totalt det bevaringsverdige miljøet her.

 

 

 

Veinavn i nye Sandefjord.

 

Ved kommune sammenslåingen av Stokke Andebu og Sandefjord er det gater i Sandefjord som må bytte navn.

Wenche Nybergs forslag Hulderveien til Vetteveien og Briskeveien til Einerveien kom med.

 

 

 

Vestfoldmuseenes strategiplan:

 

Vi har vært høringsinstans.

 

 

 

Restaureringen av bildene som nå er gjort på låven på Øvre Myra.

 

Dette er vårt bidrag til Sandar Historielags 50 år markering.

 

 

 

17 mai.

 

Vi bidro med vektere til togene på 17. mai.

 

 

 

Veiledning for bevaring av hus.

 

En egen gruppe jobber med dette.

 

 

 

Gangbroa over Peder Grøns gate er blitt fjernet.

  

 

 

MØTER:

 

 

 

Årsmøtet i Foreningen Gamle Sandefjord 2016 ble på holdt Øvre Myra onsdag 24. februar kl. 19.00.

 

 

 

Fellesmøte med Sandar Historielag 16. mars.

 

 

 

Dugnad.

 

Våren startet med dugnad på Øvre Myra torsdag 21. april.

 

(Her er alle velkomne til å delta.)

 

 

 

29. mai Møte med Lokalhistoriske lag i i «nye»  Sandefjord.

 

 

 

Myra dagen lørdag 27. aug.

 

Dette er et tradisjonelt samarbeid med Sandar Historielag.

 

Det er mye forberedelser og jobb for å få gjennomført denne dagen.

 

Vi retter en stor takk til alle som bidro.

 

Det ble en flott dag og været var på vår side denne gangen.

 

 

 

Fellesmøte med Husstyret og Sandar Historielag 21.september 2016.

 

 

 

Åpent møte om planene for utbygging på eiendommen til Halvorsen på Hvidts Plass.

 

 

 

Det var et åpent møte med Hjertnes Eiendom på Øvre Myra 2. november kl.19.00.

 

 

 

 

Det er snakk om et opptrappet bygg på 5-8 etasjer.


 

 

Styremøter:

 

Vi har hatt 11 ordinære styremøter og hatt oppe 60 saker.

 

 

 

 

 

ØKONOMI

 

Viser da til eget fremlagt regnskap.

 

 

 

 

 

Avisoppslag / avisinnlegg.

 

Også i 2016 har Foreningen Gamle Sandefjord fått en del avisoppslag på sine saker.

 

 

 

 

 

Ny adresse for Øvre Myra.

 

Solvangveien bytter navn i forbindelse med kommune sammenslåingen.

 

Øvre Myra får adresse Schanches gate 24.

 

 

 

 

 

TAKK TIL MEDLEMMENE.

 

Styret vil takke alle medlemmene som på ulike måter har bidratt til å løse de oppgaver som foreningen har vært engasjert i.

 

Vårt ønske er at alle medlemmer involverer seg i foreningen, og blir med på dugnader og andre oppgaver.

 

 

 

MEDLEMSVERVING:

 

Styret ønsker å øke interessen for FGS også blant yngre mennesker.

 

Vi oppfordrer også alle til å styrke foreningen og skaffe et nytt medlem i løpet av året.

 

 

 

 

 

Sandefjord 8. februar 2017

 

 

 

Lars Ove Strat

 

Sekretær

 

 

 

 

 

ÅRSMØTE onsdag 22. Februar 2017.

Foreningen Gamle Sandefjord holdt årsmøte onsdag 22. februar 2017 kl.19.00 på Øvre Myra, Schanches gt. 24.

 

Kveldens foredrag var ved Torunn Årset som presanterte den "Nye" kommunens organisering i forhold til plan- og bevaringssaker.

 

Bevaringsprisen for 2016 ble delt ut.

Den gikk til Torill og Tor Mæland for Sverdstadveien 45.

Dette er en arkitekttegnet funkis-enebolig fra 1947.

Den er et godt eksempel på de opprinnelige uttrykksformene som særpreger funksjonalismens nøkterne eneboliger.

Bygningen var utvendig opprinnelig i betong. Av hensyn til å få mer tidsmessig isolering av boligen, ble den tilleggsisolert og kledd med liggende panel i 1989.

Gjennom en forbilledlig oppgradering har boligen fortsatt behold sitt utseende av å være en verdifull representant for funkisstilen her i Sandefjord.

 

Årsberetninger ligger under Om oss.

Åpent møte om planene for utbygging på eiendommen til Halvorsen på Hvidts Plass.

 2. november kl.19.00 arrangerte Foreningen Gamle Sandefjord åpent møte med Hjertnes Eiendom på Øvre Myra.

Hjertnes Eiendom la fram sine planer for utbygging av eiendommen til baker Halvorsen på Hvidts Plass.

Foslaget som ble lagt fram er ikke endelig og parkeringsløsningen var ikke klarlagt.

Det kom frem bade ros og ris blandt tilhørerne.

Et punkt som vekker mye oppmerksomhet er byggehøyden med 8. etasjer.

Dersom dette blir tilfelle ønsker også noboen Atlantic og utvide med ytterligere etasjer.

Det blir interessant å følge den videre prosessen.

Reguleringsplanen kan være vedtatt sommeren 2017.

Byggestart kan komme i gang i 2019, med en byggetid på 1,5 til 2 år.


Har du behov for å lese saksdokumentene, finner du dette på Sandefjord kommunes hjemmesider.

Velg Politikk og innsyn - Kunngjøringer - Høring av reguleringsplaner. Velg riktig plan og trykk Selvbetjening i høyre info.felt.

Myradagen 2016

 Myradagen lørdag 27. august 2016

md1

Myradag 2016 ble arrangert 27. august på husmannsplassen Øvre Myra, Solvangveien 8.

Arrangementet er et samarbeid mellom eierforeningene Sandar Historielag og Foreningen Gamle Sandefjord.

Les mer …

Årsmelding 2013

 

  

Årsmelding for Foreningen Gamle Sandefjord 2013.

 

 

Antall medlemmer pr. 01.01.14 er 221   (pr. 01.01.12: 226)

 

 

Organisasjonen

 

Leder                                       Lars J Nicolaysen

 

Nestleder                                 Bente Damhaug

 

Sekretær                                  Lars Ove Strat

 

Kasserer                                  Wenche Nyberg

 

 

Styremedlemmer                     Bjørn Lie 

 

                                                Oscar D. Hillgaar

 

 

Varamedlemmer                      Arve Austad

 

Brit Berggreen 

 

Regnskapsfører                       Visma v/Anne Lise Løve

 

Revisor                                    Aage Holm                                               

 

Valgkomite                             Svein Lie

 

                                                Inger Bøe Kjoss

 

                                                Lars J Nicolaysen

 

 

 

Husstyre                                  Kjell Berge

 

                                                Bjørn Kvarenes

 

                                                Haakon Berg Jensen

 

 

 

Kjøkkenkomite                       Inger Lise Fevang Jensen

 

Mariken Martens

 

                                                Berit Paulsen

 

 

 

Skiltkomite                              Eric Sandtrø

 

                                                Reidar Larsen

 

 

Hva har skjedd i 2013.

 

 

MØTER. 

 

Årsmøtet:

 

Årsmøtet ble på holdt Øvre Myra torsdag 27 februar 2013.

 

Etter de ordinære årsmøtesakene ble Bevaringsprisen for 2012 delt ut.

 

Prisen gikk til Thomas Bjørge og Magdalena Lossos-Bjørge for Høyåsveien 16 på Presthagen.

 

Kveldens kåsør var Guttorm Gran som tok oss med på en reise i ord, video og bilder gjennom Grans Bryggeri sin historie fra 1899 frem til i dag.

 

 

Åpent møte 29 mai:

 

Kveldens foredragsholder var Morten Ole Mørch.

 

Han har skrevet bok om Arnstein Arneberg og delte med oss mange historier og en mengde bilder fra Arnstein Arneberg sitt liv.

 

 

 

Åpent møte 20 november: 

 

Tema for kvelden var : Fra lokalverdi til verdensarv.

 

Dette ble en meget interessant kveld. Kveldens foredragsholder var Eystein M. Andersen som arbeider sammen med Riksantikvaren for å få Rjukan og Notodden med på UNESCOS verdensarvliste. Dette med utgangspunkt i Norsk Hydro sin industrihistorie.

 

 

Felles styremøter:

 

De to eierforeningene Sandar Historielag og Foreningen Gamle Sandefjord samarbeider fortsatt meget godt. Begge velger representanter til et felles husstyre. I tillegg har vi avholdt to felles styremøter der drift og vedlikehold av eiendommen Øvre Myra var hovedtema.  Se for øvrig ”Årsmelding for sameiet Øvre Myra.”

 

Vi vil spesielt rette en stor takk til dugnadsgjengen som har ryddet og lagt nytt gulv i møterommet i underetasjen og slipt ned og lakkert gulvet i hovedsalen.

 

 

Styremøter:

 

Vi har hatt 10 ordinære styremøter og hatt oppe 78 saker. 

 

I løpet av året har det vært flere arrangementer.

 

 

Dugnad.

 

Det startet med dugnad på Øvre Myra mandag 29. april.

 

 

Blå Byskilt.

 

De nye blå byskiltene ble overakt ved en fin markering på Kurbadet onsdag 15. mai.

 

 

Byvandring Cruise anløp 18. aug.

 

Det ble ikke noe cruise anløp og det ble ikke noen byvandring p.g.a. et enormt regnvær.

 

Men Svein Ingebretsen ( Dr.Thaulow) inviterte oss inn på Kurbadet og her fikk vi en kjempeflott opplevelse. Svein hadde samlet flere medhjelpere og vi fikk en meget visuell innføring i den tids behandling av pasientene, og en mengde historie fra Kurbadets tidligere tider.

 

 

Myra dagen lørdag 24 aug.

 

Dette har blitt et tradisjonelt samarbeid med Sandar Historielag. Det er mye forberedelser og jobb for å få gjennomført denne dagen. Vi vil rette en stor takk til komité og alle som var med på gjennomføringen av denne dagen.

 

Det ble en dag med kjempefint vær og mye fornøyde mennesker.

 

 

Byvandring søndag 29. sept Jugendbyen.

 

Sandefjord er beriket med en rekke flotte bygninger i Jugendstil. Bjørn Kvarenes har gått gjennom og sett på disse og forfattet et dokument som beskriver  hva Sandefjord kan by på av Jugend- byggninger. Cato Arveschoug har tatt bilder av bygningene. Bilder og tekst er lagt ut på vår hjemmeside.

 

Det var Bjørn Kvarenes som sto for byvandringen med utgangspunkt i det materiale han har forfattet.

 

Det ble en kjempeflott vandring med godt over 200 fremmøtte.