Årsmelding for Foreningen Gamle Sandefjord 2011

Antall medlemmer pr. 01.01.12: 245

 

Organisasjon

Leder                                      Haakon Berg Jensen

Nestleder                                Marit Næss

Kasserer                                 Johnny Peeters

Sekretær                                 Sekretærfunksjonen har gått på omgang

 

Styremedlemmer                    Arve Austad

                                               Inger Bøe Kjoss

                                               Lars Ove Strat

Varamedlemmer                     Lisbeth Akerholt

Kirsten Aune

Magnhild Fossum

Aage Holm

                                              

Valgkomite                             Bjørn Kvarenes

                                               Svein Lie

Svend Erik Lund

 

 

Revisor                                  Atle Sandberg

 

Husstyre                                 Kjell Berge

                                               Bjørn Kvarenes

                                               Sivert Svanes

 

Kjøkkenkomite                      Inger Lise Fevang Jensen

Mariken Martens

                                               Berit Paulsen

 

Skiltkomite                            Eric Sandtrø

                                               Reidar Larsen

 

Vår representant i

styret for Råstad

stasjon                                    Bjørn Kvarenes

 

 

ØVRE MYRA

De to eierforeningene Sandar Historielag og Foreningen Gamle Sandefjord samarbeider fortsatt meget godt. Begge velger representanter til et felles husstyre. I tillegg har vi avholdt to felles styremøter der drift og vedlikehold av eiendommen Øvre Myra var hovedtema.  Se for øvrig ”Årsmelding for sameiet Øvre Myra.”

 

MØTER

Årsmøtet ble holdt Øvre Myra torsdag 24. februar 2011. Etter de ordinære årsmøtesakene ble Bevaringsprisen for 2010 delt ut. Prisen gikk til Hege og Rune Skeie, Hystadveien 30. Eric Sandtrø og Kjell Børresen viste bilder og kåserte omkring de bygningene som har fått bevaringsprisen de siste 30 årene.

I tillegg er det gjennomført åtte styremøter.

 

Medlemsmøtet 17. november 2011 ble holdt i vårt eget lokale på Øvre Myra. Temaet for kvelden var ”Verdiskapingsprosjektet i Hammerdalen i Larvik kommune.”  (Se eget ref.)

 

 

MEDLEMSMØTET 17. NOVEMBER 2011

Temaet var ”Verdiskapingsprosjektet Hammerdalen i Larvik kommune.” Lederen i styringsgruppa, Ansgar Ødegård, og stipendiat / historiker Anita Nordli orienterte . Prosjektet startet i 2007 og vil først bli avsluttet i 2012. Hammerdalen er navnet på et gammelt industriområde som nå er i ferd med å bli forandret til et viktig kulturmiljø i lokalsamfunnet.

De to innlederne poengterte betydningen av det samarbeidet som var kommet i stand mellom eierne, Treschow-Fritzøe, Larvik kommune, Vestfold Fylkeskommune og Høgskolen i Vestfold . Sistnevnte har som en av sine oppgaver å være en utviklingsaktør og søke utviklingsprogrammer i / for regionen. Det er hentet inn 17 millioner av statlige midler over 4 år til dette prosjektet.

Hensikten med vårt møte var å vise de mulighetene som ligger i denne type samarbeid som kan inspirere til lignende prosjekt i Sandefjord. Ødegård roste for øvrig Foreningen Gamle Sandefjord for vårt arbeid, og gav uttrykk for at resultatene i Larvik kunne ha blitt enda bedre med et lokalt engasjement som det FGS representerer. Alle Sandefjords politikere ble invitert i god tid, men bare en fant det bryet verdt å komme.

 

 

BYVANDRINGER

Årets første byvandring gikk av stabelen søndag 15. mai i Preståsen, og temaet var: ”Preståsen – en naturperle med lokalhistorie.” Leder var Svein Lie som på en åpen og underholdende måte bidro til økt kunnskap om det området vi beveget oss i. Den 2. juni, på Kristi Himmelfartsdag, gjennomførte vi den andre byvandringen. Den var et samarbeid mellom Sandar kirke og Foreningen Gamle Sandefjord. Etter den historiske gudstjenesten, og etter kirkekaffen, holdt Trygve Andersen et engasjerende foredrag om Sandar kirke. Han tok oss senere med på en spennende omvisning som endte i tårnet. Deretter var det Sveinung Danielsen som ledet omvisningen utendørs, og som i sin helhet konsentrerte seg om gamle graver på kirkegården. Deltakerne uttrykte stor tilfredshet med å bli kjent med de personene Danielsen hadde valgt å presentere.

Årets tredje byvandring ble gjennomført søndag 16. oktober, med oppstart på torget .Og under ledelse av Kjell Børresen beveget vi oss meget sakte gjennom Torggata fram mot Dronningens gate. Kjell Børresen delte rundhåndet av sine kunnskaper om gata, husene, eierne og beboerne i området. Framme ved Kong Carl ble vi ønsket varmt velkommen av vertskapet som hadde gleden av å vise oss rundt i det nylig restaurerte hotellet. Fra vår side takket vi eierne for en strålende gjestfrihet etter at hele følget var blitt traktert med kaffe og kaker.

 

 

ARNEBERGVANDRINGENE

Tirsdag 24. og onsdag 25. mai ble bussvandringen ”I Arnstein Arnebergs fotspor” arrangert etter tidligere kjent mønster. Den startet på Rica Park Hotell og ble avsluttet med bespisning i Arnebergstuen på Midtås. Som tidligere år, ble billettene revet vekk. Til tross for dette har prosjektgruppa bestemt seg for å ta en pause, så inneværende år vil disse vandringene ikke bli arrangert. Det vil bli et savn, men gruppa kommer muligens tilbake.

Som nevnt i årsmeldingen for 2010 hadde Arnebergs datter, Birte Arneberg, påtatt seg å brodere et nytt antependium til Ekeberg kapell. Det er nå ferdig og vil bli innviet tirsdag 8. mai d.å.

 

 

MYRADAGEN

gikk av stabelen lørdag den 27. august. Sandar Historielag hadde ansvaret for avviklingen.

For året 2012 er det bestemt at FGS og SH skal gjennomføre Myradagen sammen.

 

 

ØKONOMI

I hovedsak baserer foreningens inntekter seg på medlemskontingenten fra år til år. Men Arnebergvandringene akkumulerte et overskudd på ca. kr. 5000.-. Grasrotandelen fra Norsk Tipping bidro med ca. kr.3000.-. Videre fikk vi ca. kr. 5000.-i støtte fra Sandefjord kommune. Vi betalte 1/3 av utgiftene for tilstandsundersøkelsen av Linaaegården, utført av firmaet Mycoteam, med ca. kr. 8000.-. Fortidsminneforemingen betalte det resterende. Økonomioversikt er viktig. I forbindelse med opprettelsen av Pausteparken i Torggata, søkte vår forening om støtte på kr. 20.000.- fra Alfhild og Thor Dahls legat. De skulle brukes til å utsmykke den høye murveggen i bakkant. Vi fikk pengene, men de ble ikke brukt da eieren av den aktuelle veggen ikke ville at den skulle utsmykkes. Vi sendte derfor pengene tilbake til legatet ved Sandefjord kommune i 2008. Da vi i 2011 på nytt ble spurt om hva vi hadde gjort med pengene, kunne vi fremlegge kvitteringer på at pengene var tilbakeført kommunen.

 

 

SAKER / UTTALELSER

Kulturminnevern. I mai 2011sendte FGS et påminningsbrev (etter de to brevene vi sendte i 2010) til de politiske partiene hvor vi på nytt ba dem klargjøre sine standpunkt i kulturminnesaker og innarbeide dem i sine valgprogram. Vi poengterte at det ville skape større forutsigbarhet for både innbyggere, gårdeiere og politikere. Vi gav uttrykk for at partiene burde si noe om hvilken betydning Strategidokumentet og Bevaringsplakaten skulle ha og ba dem vurdere om disse dokumentene burde knyttes opp mot kommuneplanen og bli forpliktende. Noen partier tok oppfordringen ad notam og endret innholdet i sine program, andre ikke.

 

Linaaegården er historie. Den ble revet høsten 2011. Men helt til det siste ble det arbeidet intenst for å redde gården med sine bakbygninger. Vi hadde tett kontakt med fylkespolitikere og Fortidsminneforeningen i Vestfold. Vi sendte brev både til avdeling for kulturarv på fylket og til riksantikvaren med oppfordring om varig fredning av Linaaegården.

Vestfold fylkeskommune gikk til en midlertidig fredning av bygningen den 18.04.11. Så kom den fatale brannen natt til den 26.05.2011. I brev av 30.05.11 oppfordret vi på nytt riksantikvaren om å frede den brannherjede bygningen, men riksantikvaren var klar i sin dom. Han avfredet bygningen og tillot dermed eieren å rive. Og slik ble det.

Saken om Linaaegården vakte betydelig oppsikt i media. Riksantikvarens håndtering av saken møtte til dels skarp kritikk, med blant annet krav om riksantikvar Holmes avgang. Med bakgrunn i at bygningen var fullverdiforsikret, mener vår forening at bygningen burde vært gjenreist, som et signal til eventuelle framtidige brannstiftere om at slike handlinger ikke fører fram.

 

Pukkestad. Vår klage på saken om Sandefjord kommunes inngåtte leieavtale med Sandefjord Jeger og Fiskeforening ble omtalt i forrige årsmelding, men på det daværende tidspunkt var den ennå ikke avgjort. Men i brev av 09.05.11, fra kontrollutvalget, ble vi informert om at vår klage ikke ble tatt til følge, og avgjørelsen var inappellabel.

 

Park hotell. Vi sendte våre kommentarer til reguleringsplanen for Park hotell, datert 14.02.11, arkivsak 09/1449.

 

Kvartalet Møllers gate, Landstads gate, jernbanealleen og Stockfleths gate, gnr 172/109.

Vi leverte våre kommentarer til forslaget om detaljregulering for dette kvartalet i brev datert 10.05.11. Vi ønsket at Teaterlokalet , Jernbanealleen 34, burde bevares i henhold til vedtaket i det faste utvalget for plansaker – sak 57/09. Det ville være i tråd med forslaget til revidert kommuneplan for Sandefjord kommune, datert 18.06.09, som sier at byens historie og identitet må bevares og videreføres til kommende slekter. Kommunen tok ikke våre innvendinger ad notam. Det innebærer at også Teaterlokalet vil bli borte ganske snart.

 

Skiltkomiteen. Skiltkomiteen som fra vår forening består av Eric Sandtrø og Reidar Larsen, går ufortrødent videre i sitt arbeid sammen med representanter fra Sandar Historielag og Sandefjord kommune. Prosjektet har til hensikt å drive historieformidling for byens innbyggere og andre interesserte gjennom godt synlige skilt på bygninger og plasser av historisk interesse. Man ønsker å bruke runde blå skilt, lik de man finner i andre byer. Ambisjonen er å få ferdigstilt dette prosjektet i løpet av første halvår 2012, og oppslutningen blant gårdeierne har så langt vært svært god. Arbeidet med skilting av plasser – ved bruk av oppslagstavler – er noe forsinket.

 

Avisoppslag / avisinnlegg. Også i år 2011 har Foreningen Gamle Sandefjord fått mange avisoppslag på sine saker, og medlemmene har hatt tilsvarende mange avisinnlegg. Og slik må det være hvis en skal gjøre seg håp om å kunne påvirke politikerne og offentligheten. Ett av våre medlemmer, Cato Arveschoug, bør nevnes spesielt. Han har tatt et stort personlig ansvar i arbeidet med å redde Linaaegården; gjennom kontakter med politikere, gjennom avisinnlegg og et aldri hvilende praktisk arbeid.

 

I tillegg foreligger det en rekke brev, e-poster og sms-er stilet både til privatpersoner, offentlige etater og institusjoner.

 

MEDLEMSVERVING: Styret ber sine medlemmer om å støtte aktivt opp om sin forening og oppfordrer hver og en av dere til å skaffe et nytt medlem i år.

 

Henvendelser / spørsmål kan stiles til:

Nestleder Marit Næss:          tlf: 91111020

Kasserer Johnny Peeters:      tlf: 95040701